Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

 Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014Tải về.

 

01.Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014

02.Thể lệ biểu quyết

03.Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

04.Tờ trình thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông.

05.Báo cáo thường niên của Hội Đồng Quản Trị Ban Tổng Giám Đốc.

06.Báo cáo của Ban kiểm soát 2013.

07.Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013.

08.Tờ trình xin thôi là Công ty đại chúng.

09.Tờ trình phê duyệt thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2014.

10.Tờ trình Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2014.

11.Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

12.Tờ trình mua cổ phiếu quỹ.

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG